ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

Sukkumnoed, Decharut , Ph.D.

Fields of Specialization

• Rural Development
• Agricultural Industrial
• Resource Management