รศ.ดร.วินัย พุทธกูล

Puttakul, Winai, Ph.D. Assoc.Prof.

Fields of Specialization

• Production Economics
• Rural Development
•  Agribusiness