<

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา

Pensupha, Kampanat, Ph.D. Assist.Prof.

Fields of Specialization

• Development Economics
• International Trade