สืบค้นฐานข้อมูล EconLit with Full Text

ปณิธาน

"ภาควิชาฯมุ่งหวังจะคงความเป็นสถาบันหลักทางการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐกิจชนบท ธุรกิจการเกษตร และการจัดการทรัพยากรของประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์
โดยเฉพาะมีส่วนร่วมการวางแผนพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่สังคมไทย"