สืบค้นฐานข้อมูล EconLit with Full Text

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 
ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับใช้สังคม"