สืบค้นฐานข้อมูล EconLit with Full Text

ประวัติความเป็นมา

      เมื่อเริ่มก่อตั้งและสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกอบด้วย 4 คณะ คือ 
        1. คณะเกษตร 
        2. คณะสหกรณ์ 
        3. คณะวนศาสตร์
        4. คณะประมง 
      โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งในคณะสหกรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีคุณพระพิจารณ์พาณิชย์เป็นคณบดีคนแรก โดยคณะสหกรณ์ตั้งอยู่ที่บริเวณข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 คณะสหกรณ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์" ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาเป็นไปได้กว้างขวางและให้นิสิตมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2499 คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ได้ย้ายมารวมกับคณะอื่นๆ ที่บางเขนและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์" และต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ" ทั้งนี้เพื่อขยายงานการศึกษาให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยปรับแผนการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ 

      ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2512 มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารการศึกษา ทำให้แผนกวิชาต่างๆ ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเปลี่ยนฐานะเป็น "ภาควิชา" ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร พร้อมทั้งได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ จากหลักสูตรเดิมซึ่งมีระยะเวลาศึกษา 5 ปี ให้มีระยะเวลาศึกษาเพียง 4 ปี 

      ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร" ทั้งนี้เพื่อให้การเรียน การสอน และการวิจัยของภาควิชาฯ สามารถครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาการทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดสรรทรัพยากรมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2535 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 คณะ คือ 
        1. คณะเศรษฐศาสตร์ 
        2. คณะบริหารธุรกิจ 

      โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรเป็นหนึ่งในสามภาควิชาที่สังกัดในคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาสหกรณ์มาจนถึงปัจจุบัน