ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรถือได้ว่าเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากมีการพัฒนากำลังคน ทั้งในด้านจำนวนและคุณวุฒิอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จัดเป็นภาควิชาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภาควิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์ภายในภาควิชาทั้งหมด 37 คนโดยเรียงลำดับตามตัวอักษร

 


ผศ.ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา

 


ผศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

 


ผศ.ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ

 


อ.ดร. กุลภา กุลดิลก

 


อ.ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

 


อ.ดร. ชญาดา ภัทราคม

 


อ.ดร. ณัฐพล พจนาประเสริฐ

 


อ. ณิธิชา ธรรมธนากูล

 


อ.ดร. เดชรัต สุขกำเนิด

 


ผศ. ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล

 


ผศ.ดร. นงนุช ปรมาคม

 


อ.ดร. นภสม สินเพิ่มสุขสกุล

 


ผศ.ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง

 


อ. บวร ตันรัตนพงศ์

 


ผศ.ดร. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์

 


ผศ.ดร. เพ็ญพร เจนการกิจ

 


อ.ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

 


อ.ดร. รวิสสาข์ สุชาโต

 


ผศ.ดร. วลีรัตน์ สุพรรณชาติ

 


รศ.ดร วินัย พุทธกูล

 


ผศ.ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

 


อ.ดร. สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

 


ผศ.ดร. สันติ แสงเลิศไสว

 


อ. สุทธิพล แซ่ลี้

 


อ.ดร. สุวพร ผาสุก

 


รศ.ดร สุวรรณา ประณีตวตกุล

 


อ. สุวรรณา สายรวมญาติ

 


อ.ดร. โสภณ แย้มกลิ่น

 


ผศ.ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์

 


ผศ.ดร. อรชส นภสินธุวงศ์

 


อ. อัจฉรา ปทุมนากุล

 


อ.ดร. อารียา โอบิเดียกวู

 


ผศ.ดร. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

 


ผศ.ดร. อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ

 


อ.ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี

 


ผศ.ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร

 


อ. เอื้อ สิริจินดา