ขอขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโดยใช้เงินรายได้ภาควิชาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เสวนาพารู้ “สหรัฐฯ ตัด GSP : ไทยเจ็บแค่ไหน” US GSP Cut : How bad it hurts thai exports

Room Zoom Webinar Room Zoom We …

ทุนช้างเผือก ทุนเรียนต่อปริญญาโท 2 ปี

ใบสมัคร

เสวนาพารู้ เรื่อง”เทคนิคการทำ Systematic Literature Mapping และการประยุกต์ในการทบทวน วรรณกรรม”

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนที่งานรับปริญญา

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาว …

ARE upskilling for teaching and research R programming and Power BI for Economists

เสวนาวิชาการ”แนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาวสวนไม้ผล”

Facebook : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เ …

เกษตรไทย 2573 สู่ความก้าวหน้ายั่งยืน เพื่อประเทศชาติและสังคมไทย

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขยายเวลารับสมัคร นิสิต ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563