หลักสูตร ปริญญาโท

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ        :

ภาษาที่ใช้        :

การรับเข้าศึกษาต่อ        :

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

แผนการเรียน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก
36

แผน ข
36

หมวดวิชาบังคับ

9

9

หมวดวิชาเลือก
– รายวิชาเฉพาะกลุ่ม

12

12

– รายวิชาเลือกอื่น ๆ

3

12

วิชาวิทยานิพนธ์

12

วิชาการศึกษาอิสระ

3

 

หลักสูตร ปริญญาโท

หลักสูตร

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

M.S. (Agricultural and Resource Economics)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ)

วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ทุน การศึกษา

ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสุตรระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท

ข้อมูลเพิ่มเติม