หลักสูตร ปริญญาโท

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตร ปริญญาโท

หลักสูตร

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

M.S. (Agricultural and Resource Economics)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ)

วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

รูปแบบ

การรับเข้าศึกษาต่อ

ภาษาที่ใช้

รูปแบบของหลักสูตร

:

:

:

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข

ภาษาอังกฤษ

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

ทุน การศึกษา

ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสุตรระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท

ข้อมูลเพิ่มเติม