หลักสูตร ปริญญาโท

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร

หลักสูตร ปริญญาโท

หลักสูตร

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

M.S. (Agricultural and Resource Economics)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ)

วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ทุน การศึกษา

ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสุตรระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท

ข้อมูลเพิ่มเติม