หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร

หลักสูตร ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ศาสตร์แห่งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับภาคเกษตร อาหาร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้ทันสมัยและยั่งยืน

หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

หลักสูตร

การบูรณาการศาสตร์แห่งการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการเกษตร เพื่อสร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่

หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และธุรกิจเกษตร

หลักสูตร

เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยและของโลก

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และธุรกิจเกษตร)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และธุรกิจเกษตร) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การรับสมัคร TCAS ปี 2562 (NEW!)
รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS แต่ละรอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS แต่ละรอบ

ติดต่อ สอบถาม