หลักสูตร ปริญญาตรี

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร

หลักสูตร ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตร

ศาสตร์แห่งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับภาคเกษตร อาหาร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้ทันสมัยและยั่งยืน

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การรับสมัคร TCAS ปี 2562 (NEW!)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ สอบถาม

หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

หลักสูตร

การบูรณาการศาสตร์แห่งการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการเกษตร เพื่อสร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่

วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS แต่ละรอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม