1.แบบฟอร์มประเมินสอน

2.แบบฟอร์มขอตำแหน่งวิชาการ ผศ., รศ.

หมายเหตุ  – ได้ส่ง 1. หลักเกณฑ์ขอ ตน.  2.เอกสารแนบท้าย (เป็นคำนิยาม ผู้ขอตน.อาจใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอ)

3.หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  clik here

  • ประกาศ การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยใช้เงินรายได้ภาควิชาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  clik here

  • แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย  clik here