จัดพิมพ์โดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ 01119452
Economic of Water Resurce
เขียนโดย : ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรดกษตร
Agricultural Resource Economics
เขียนโดย : ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
เศรษฐศาสตร์พลังงานสำหรับการพัฒนาการเกษตร
Energy Economics for Agricultural Development
เขียนโดย : ผศ.ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร